Rekrutacja do XIV LO i Technikum Nr 5 w Szkole Szczepanika - 2010/2011

Zaloguj

Rekrutacja do XIV LO i Technikum Nr 5 w Szkole Szczepanika - 2010/2011

Poniedziałek , 22 lutego  2010   
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa humanistyczna z elementami teatrologii

 

Od wielu lat współpracujemy z Teatrem im. L. Solskiego w Tarnowie, młodzież uczestniczy w wielu przedstawieniach teatralnych w Tarnowie i Krakowie. Ogromne zaangażowanie szkolnej młodzieży sprawiło że od kilku lat w szkole działa Grupa Teatralna , mająca za sobą  premiery m.in.„Cafe 60”, „Fox”, „Rozprawa Trzech  Panów”, „Mięso”, „Piotruś Pan”,”Dziady cz.II”, „Dziady cz.III”,  W 2007r. na przeglądzie Teatrów Szkolnych młodzi aktorzy naszej szkoły zdobyli  prestiżową nagrodę „Srebrną Maskę”.


Klasa „teatralna” ma poszerzoną ofertę edukacyjną z języka angielskiego, wiedzy o kulturze, geografii i informatyki. Zajęcia z  teatrologii prowadzone są nie tylko  szkole, ale również w teatrze im. Solskiego i na licznych sesjach wyjazdowych. Zakres zajęć obejmuje  podstawy gry aktorskiej, elementarne zadania aktorskie, sceny klasyczne, sceny współczesne, wiersz, prozę, piosenkę aktorską, wymowę, impostację, plastykę ruchu, rytmikę, taniec, pantomimę, teatr i dramat polski oraz powszechny, kulturoznawstwo, techniki radiowe i telewizyjne, genezę kultury europejskiej, kostiumologię, historię sztuki, warsztaty dramaturgiczne, język angielski w literaturze.

Uwieńczeniem nauki i pracy  będzie sztuka teatralna wystawiana corocznie przez  abiturientów klasy „teatralnej” Szkoły Szczepanika.


KRYTERIA NABORU DO KLASY „TEATRALNEJ”

O przyjęciu do klasy  decyduje suma punktów uzyskanych łącznie :

j. polski,  j. obcy, historia, geografia,

plus

inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU NA  www.zso.tarnow.pl


 

Klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa

 

W Szkole Szczepanika profil klasy „dziennikarskiej” istnieje już od ponad 6 lat.   Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Główny nacisk w nauczaniu położony jest na przedmioty humanistyczne : język polski, historię , wiedzę

 o kulturze, języki obce ( j. angielski , j. niemiecki), a także na  geografię i informatykę . Lekcje  z tych przedmiotów realizowane są na poziomie rozszerzonym. Zajęcia z dziennikarstwa prowadzone są przez specjalistów przekazu medialnego.  

Uczniowie poznają funkcjonowanie mediów, odbywają się wycieczki do stacji telewizyjnych i radiowych ( m.in. do TVP3 i TVN), liczne wyjścia do redakcji czasopism i gazet. Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym , kulturalnym   i politycznym środowiska, m.in. przygotowując audycje radiowe, własną   gazetkę , przeprowadzając ankiety, biorąc udział  w różnych warsztatach,  sesjach np. Rady Miasta, uroczystościach środowiskowych.

 

W szkole działają liczne organizacje i koła zainteresowań, gdzie każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie. Szczególnie dla przyszłych dziennikarzy pomocne jest Koło Dziennikarskie „Vide Supra !”, wydające już od lat gazetkę szkolną.

Młodzi Dziennikarze uczestniczą w wielu konkursach odnosząc znaczące sukcesy.

        

KRYTERIA NABORU DO KLASY „DZIENNIKARSKIEJ”

O przyjęciu do klasy  decyduje suma punktów uzyskanych łącznie za:

język polski, język obcy, historię, geografię,

plus

inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU NA  www.zso.tarnow.pl

 


  Klasa humanistyczna z elementami psychologii (klasa integracyjna) 

Klasa humanistyczna z elementami psychologii zwana „klasą psychologiczną”, kształci młodych ludzi pod kątem przedmiotów humanistycznych. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie wiadomości i praktycznych umiejętności ze wszystkich przedmiotów, ale w szczególności z języka polskiego, języka angielskiego, geografii , biologii, informatyki i psychologii – gdzie wprowadzono rozszerzony poziom nauczania .

 

Kształcenie w klasie „psychologicznej” – integracyjnej, obejmuje naukę podstaw psychologii prowadzonych przez specjalistów, udział w Kole Psychologicznym „Młodzieżowi Liderzy”, włączanie się w akcje charytatywne m.in. dla Domu Małego Dziecka, Tarnowskiego Hospicjum Domowego, organizacja Forum Młodzieżowego , akcja „Pola Nadziei” i WOŚP.


Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych i forum dyskusyjnego. Rozwijane są umiejętności rozumienia siebie, porozumiewania się z innymi, wyrażania własnych opinii. Działania te pozwalają lepiej poznać siebie

i innych, uczą właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych .

 

Klasa „psychologiczna” ma  wyjątkową  atmosferę –wzajemnej  współpracy  i życzliwości. Mogą w niej uczyć się także osoby , które mają problemy zdrowotne

                                                                                                                              

KRYTERIA NABORU DO KLASY „PSYCHOLOGICZNEJ”

O przyjęciu do klasy  decyduje suma punktów uzyskanych łącznie za:

język polski, język obcy,  z geografii  i biologii

plus

inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU NA  www.zso.tarnow.pl


Klasa humanistyczna

z elementami kształcenia ogólnopolicyjnego
Klasa informatyczna

z elementami kształcenia ogólnopolicyjnego

 

Rok szkolny 2010/2011 w Szkole Szczepanika – to    klasa policyjna  humanistyczna z elementami dyplomacji i współpracy międzynarodowej oraz z poszerzonym programem  języka angielskiego, geografii  i informatyki.

Klasy policyjne przez trzy lata nauki realizują bardzo dużą liczbę godzin z edukacji ogólnopolicyjnej i wychowania obywatelskiego. Zajęcia prowadzone są przez  oficerów policji , specjalistów z dziedziny kryminalistyki, ruchu drogowego, prewencji, prawa karnego i administracyjnego. Uczniowie klas policyjnych odbywają zajęcia teoretyczne i praktyczne. Organizowane są  liczne wyjścia i wycieczki do obiektów związanych z służbami mundurowymi np. do komendy i posterunków  policji, zakładów karnych i poprawczych, do straży miejskiej i straży pożarnej . Prowadzone są  zajęcia  z  judo i samoobrony.

Uczniowie uczestniczą w rajdach, obozach i warsztatach „policyjnych” organizowanych na obszarze  Pogórza Karpackiego i Beskidu Sądeckiego. Klasy policyjne biorą czynny udział w imprezach i uroczystościach o charakterze patriotycznym i ogólnopolicyjnym. W ramach zajęć uczniowie odbywają kurs prawa jazdy.

 


KRYTERIA NABORU DO KLAS POLICYJNYCH :

KLASA HUMANISTYCZNA :  suma punktów uzyskanych łącznie

z języka polskiego, języka obcego, historii  i informatyki

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU NA  www.zso.tarnow.pl  

 Technikum Nr 5

Technikum odzieżowe

z poszerzonym programem projektowania ubiorów

oraz elementami kosmetologii i fryzjerstwa

Szkoła o czteroletnim cyklu kształcenia przeznaczona dla absolwentów gimnazjum pragnących zdobyć zawód technika technologii odzieży. Uczeń uzyskuje średnie wykształcenie ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe. Praktyczne umiejętności zawodowe uzyskane w toku kształcenia pozwalają podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i usługowych branży odzieżowej lub założyć własną działalność gospodarczą.

Dodatkowe zajęcia z fyzjerstwa i kosmetologii dają  duże możliwości  absolwentom technikum. Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, umożliwiającą przystąpienie do egzaminu maturalnego. 

Szkoła Szczepanika z powodzeniem przygotowuje do matury, egzaminu zawodowego i pracy w zawodach projektantów dla absolwentów technikum.


Osiągamy to dzięki kadrze
pedagogicznej posiadającej świetne przygotowanie
i przede wszystkim doświadczenie w metodach przygotowań do matury, egzaminu zawodowego i  pracy w zawodzie, znajomości realiów rynku pracy, bogato wyposażonych pracowni projektowania mody, praktykom zawodowym, współpracy przedmiotowej z technicznymi szkołami : SOU w Preszowie(Słowacja)  i w Vizowicach ( Czechy), działalności kół zawodowych : m.in. Pracowni Projektantów Mody, Szkoły Modelek i częstym pokazom mody, szerokiej gamie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ,fakultetom z wszystkich przedmiotów maturalnych,działalności licznych organizacji i kół zainteresowań


KRYTERIA NABORU DO KLASY  PROJEKTOWANIA ODZIEŻY

O przyjęciu do klasy  decyduje suma punktów uzyskanych łącznie za:

j. polski,  j. obcy, matematyka, informatyka

plus

inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 


 Technikum technologii drewna

z poszerzonym programem aranżacji wnętrz

Szkoła o czteroletnim cyklu kształcenia przeznaczona dla  absolwentów gimnazjum pragnących zdobyć zawód technika technologii drewna.


Uczeń uzyskuje średnie wykształcenie ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe.

 


W wyniku kształcenia absolwent szkoły będzie umiał: organizować i nadzorować proces produkcyjny, projektować i wykonywać meble, wyroby z drewna, programo- wać, nadzorować i obsługiwać linie, obrabiarki i urządzenia techniczne.

 


 

Technikum fotograficzne ( FOTOTECHNIK)

z elementami wzornictwa przemysłowego i marketingu

Szkoła o czteroletnim cyklu kształcenia przeznaczona dla absolwentów gimnazjum pragnących zdobyć zawód fototechnika.

Uczeń uzyskuje średnie wykształcenie  ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe. Absolwenci są przygotowani do pracy w zawodzie fotografa, fotolaboranta, operatora zdjęciowego oraz rzeczoznawcy materiałów fotograficznych i sprzętu fotograficznego. Znajdują zatrudnienie w firmach fotograficznych, studiach fotograficznych, usługach, agencjach prasowych , redakcjach czasopism i w reklamie .

Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w laboratoriach i pracowniach szkolnych, a także odbywając praktyki zawodowe w zakładach pracy, studiach fotograficznych i firmach, które są potencjalnymi pracodawcami.

 

KRYTERIA NABORU DO KLAS : MEBLARSKIEJ I FOTOGRAFICZNEJ

O przyjęciu do klasy  decyduje suma punktów uzyskanych łącznie za:

j. polski,  j. obcy, matematyka, informatyka

plus

inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NABORU NA  www.zso.tarnow.pl

 


 

Absolwent szkoły ma możliwość zatrudnienia w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej oraz innych ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna.
Współpraca zagraniczna pozwala poznać nowoczesne metody pracy i stwarza dogodne warunki zatrudnienia za granicą Polski.